Samstag, 10. Februar 2007

Bé shit nét gé fiu

Yik bin nik guot daup wat may ne lau né an gêt dum miok yik già né yeuk fâg op yià auk so deng. Wou yià yet mià nik sâg? O dià hâb yià ang sèt? Fuàk tèt yià yeuk foa yià gén wat?

Keine Kommentare: